your problem, our challenge

Hameg BV ⎻

Allgemeine Bestimmungen
und Bedingungen

Hameg BV - 14080146

Diese allgemeinen Lieferbedingungen der Hameg BV sind bei der Industrie- und Handelskammer Limburg unter dem Aktenzeichen 14080146 hinterlegt.

Bitte beachten Sie. Auf unserer Website sind die allgemeinen Lieferbedingungen nur in Niederländisch verfügbar.

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

[Adviezen]      Alle door Hameg BV verstrekte (technische) adviezen, waaronder mede zijn begrepen ondersteuning en service, een en ander in welke vorm dan ook.

[Afnemer]       Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hameg BV een overeenkomst aangaat of met wie Hameg BV onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

[Order]      ledere opdracht van afnemer aan Hameg BV, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen.

[Overeenkomst]     ledere overeenkomst die tussen Hameg BV en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en ook alle (rechts-)/handelingen ter voor­bereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

[Hameg BV]      De besloten vennootschap Hameg BV, gevestigd te Susteren.

[Producten]     Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1.     De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van Hameg BV en afnemer.

2.2.    De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Hameg BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en advieze

3.1.    Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Hameg BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van en order door afnemer.

3.2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Hameg BV een order schriftelijk aanvaardt of door Hameg BV daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.

3.3.    Alle opgaven door Hameg BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. Hameg BV kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4.    Hameg BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.

4. Prijzen

4.1.    Alle prijzen van Hameg BV zijn uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uit­voerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.

4.2.    De prijzen van Hameg BV zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst. De door Hameg BV gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets.

4.3.    Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door Hameg BV worden gecorrigeerd en doorberekend.

5. Betaling

5.1.    Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan Hameg BV hebben betaald. Alle betalingen zullen, naar keuze van Hameg BV, te haren kantore of op een door haar aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Hameg BV wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

5.2.    Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings)-verplichting jegens Hameg BV op te schorten.

5.3.    Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 2 (twee) % per maand.

5.4.    Indien afnemer jegens Hameg BV in verzuim is, is hij verplicht Hameg BV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20 (twintig) % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.5.    Indien Hameg BV, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de voorgaande twee leden en artikel 13.

6. Eigendomsrecht

6.1.    De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten aan Hameg BV verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

6.2.    Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Hameg BV eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfs­uitoefening van afnemer noodzakelijk is.

6.3                Indien en zolang Hameg BV eigenaar van de producten is, zal afnemer Hameg BV onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zonodig onmiddellijk kenbaar maken dat Hameg BV eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval Hameg BV op haar eerste verzoek mededelen waar de pro­ducten, waarvan Hameg BV eigenaar is, zich bevinden en Hameg BV desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

7. Levering en risico

7.1.    Hameg BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien geen leveringstermijn is bepaald, geldt een termijn van 4 (vier) weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 7.

7.2.    Een door Hameg BV opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Hameg BV relevante omstandigheden en, voorzover afhankelijk van derden, op de door die derden aan Hameg BV verstrekte gegevens.

7.3.    Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schade­vergoeding terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de over­eenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de over­eenkomst in stand laat.

7.4.    Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de af­levering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. Hameg BV zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving, afnemen.

7.5.    Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in ver­zuim zijn. Hameg BV is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.

7.6.    Indien afnemer het restant van de producten, voorzover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houd­baarheid hebben van tenminste 4 (vier) maanden, wenst te retourneren en Hameg BV daarmee akkoord is gegaan, kan afnemer het restant op de door Hameg BV aangegeven wijze terug­geven. In dat geval zal Hameg BV vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 90 (negentig) % van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door Hameg BV teruggenomen.

8. Overmacht

8.1.    Indien Hameg BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2.    Indien de overmachtstoestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts­toestand dit rechtvaardigt.

8.3.    In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Hameg BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9. Inspectie en klachten

9.1.    Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan Hameg BV worden gemeld.

9.2.    Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel 9 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan Hameg BV worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheids-datum van de producten te vergewissen en zonodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk Hameg BV te melden.

9.3.    Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen
– niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of
– materiaal en/of constructiefouten vertonen, of
– niet behoorlijk functioneren,
heeft Hameg BV de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken danwel afnemer ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Hameg BV terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

9.4.    Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, ver­werking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.5.    Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Hameg BV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.

9.6.    Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat Hameg BV daarmee heeft inge­stemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Hameg BV.

9.7.    Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor Hameg BV voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel 9 omschreven verplichtingen.

9.8.    Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegen­bewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij Hameg BV ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht.

9.9.    Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel 9 leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

10. Conform specificatie

10.1.    Hameg BV verzekert dat de producten voldoen aan de door Hameg BV schriftelijk opgegeven specifica­ties. Mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opge­slagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens Hameg BV uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.

10.2.    De verplichtingen terzake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.

10.3.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door Hameg BV opgegeven, staat Hameg BV niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

10.4.    Hameg BV verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 9.8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1.    Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hameg BV of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (producten-aansprakelijkheid), is Hameg BV nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.

11.2.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aan­sprakelijkheid van Hameg BV te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3     Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Hameg BV of haar leidinggevend personeel, zal afnemer Hameg BV vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voorzover deze aanspraken de aansprakelijkheid van Hameg BV ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij Hameg BV alle schade vergoeden die Hameg BV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

12. Intellectuele eigendom

12.1.    Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.

12.2.    Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3.    Hameg BV verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Hameg BV zo nodig het des­betreffende product vervangen of wijzigen, danwel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.4.    Afnemer zal Hameg BV onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Hameg BV bevoegd daartegen mede namens afnemer, die Hameg BV ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaat-regelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

13. Verzuim / ontbinding

13.1.    Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hameg BV gerechtigd:
– de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of
– de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

13.2.    Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ont­bonden, tenzij Hameg BV afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van Hameg BV onmiddellijk opeisbaar en is Hameg BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.

13.3.    Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van Hameg BV op grond van de wet en de overeenkomst.

14. Algemeen

14.1.    Vrijwel alle producten zijn niet-toxisch. Niettemin bestaat veiligheidshalve de mogelijkheid om bij ongevallen, waarbij de producten op enigerlei wijze betrokken zijn en het risico bestaat van letsel (bijvoorbeeld als gevolg van inname van de producten), contact op te nemen met Hameg BV.

14.2.    Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hameg BV.

14.3.    De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uit­sluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Hameg BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

14.4.    Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig danwel vernietigbaar mocht zijn, dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden, die zoveel mogelijk beant­woordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1.    Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepas­sing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, met dien verstande dat Hameg BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

15.2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ISG) is uitgesloten (alsmede eventu­ele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voorzover uitsluiting van deze regeling rechtens mogelijk zal zijn).

Kontakt mit uns

Hameg BV
Besuchs-/Postadresse
Broekweg 20
6114 RP Susteren
Die Niederlande
+31 (0)46 439 57 06
info@hameg-nt.com

Produkte
Surlon® Concrete Line
Primio – Aspero – Mixio – Planco
Surlon® Glass
Surlon® Textile
Surlon® Basic
Surlon® Premium
Surlon® Clean_R9

Teil von HaMeg BV

Für ein einfaches An- und Ausziehen von Therapeutischen Elastischen Strümpfen (TEK).
www.hazoo.nl

©Alle Rechten vorbehalten   |   Hameg BV          Algemeine Bestimmungen und Bedingungen        Privacy Statement       VenTech Innovations

MADE WITH ❤︎ BY KLOPPR

Allgemeine Bestimmungen
und
Bedingungen

Hameg BV - 14080146

Diese allgemeinen Lieferbedingungen der Hameg BV sind bei der Industrie- und Handelskammer Limburg unter dem Aktenzeichen 14080146 hinterlegt.

Bitte beachten Sie. Auf unserer Website sind die allgemeinen Lieferbedingungen nur in Niederländisch verfügbar.

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

[Adviezen]      Alle door Hameg BV verstrekte (technische) adviezen, waaronder mede zijn begrepen ondersteuning en service, een en ander in welke vorm dan ook.

[Afnemer]       Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hameg BV een overeenkomst aangaat of met wie Hameg BV onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

[Order]      ledere opdracht van afnemer aan Hameg BV, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen.

[Overeenkomst]     ledere overeenkomst die tussen Hameg BV en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en ook alle (rechts-)/handelingen ter voor­bereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

[Hameg BV]      De besloten vennootschap Hameg BV, gevestigd te Susteren.

[Producten]     Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1.     De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van Hameg BV en afnemer.

2.2.    De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Hameg BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en advieze

3.1.    Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Hameg BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van en order door afnemer.

3.2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Hameg BV een order schriftelijk aanvaardt of door Hameg BV daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.

3.3.    Alle opgaven door Hameg BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. Hameg BV kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4.    Hameg BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.

4. Prijzen

4.1.    Alle prijzen van Hameg BV zijn uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uit­voerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.

4.2.    De prijzen van Hameg BV zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst. De door Hameg BV gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets.

4.3.    Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door Hameg BV worden gecorrigeerd en doorberekend.

5. Betaling

5.1.    Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan Hameg BV hebben betaald. Alle betalingen zullen, naar keuze van Hameg BV, te haren kantore of op een door haar aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Hameg BV wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

5.2.    Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings)-verplichting jegens Hameg BV op te schorten.

5.3.    Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 2 (twee) % per maand.

5.4.    Indien afnemer jegens Hameg BV in verzuim is, is hij verplicht Hameg BV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20 (twintig) % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.5.    Indien Hameg BV, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de voorgaande twee leden en artikel 13.

6. Eigendomsrecht

6.1.    De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten aan Hameg BV verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

6.2.    Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Hameg BV eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfs­uitoefening van afnemer noodzakelijk is.

6.3                Indien en zolang Hameg BV eigenaar van de producten is, zal afnemer Hameg BV onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zonodig onmiddellijk kenbaar maken dat Hameg BV eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval Hameg BV op haar eerste verzoek mededelen waar de pro­ducten, waarvan Hameg BV eigenaar is, zich bevinden en Hameg BV desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

7. Levering en risico

7.1.    Hameg BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien geen leveringstermijn is bepaald, geldt een termijn van 4 (vier) weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 7.

7.2.    Een door Hameg BV opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Hameg BV relevante omstandigheden en, voorzover afhankelijk van derden, op de door die derden aan Hameg BV verstrekte gegevens.

7.3.    Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schade­vergoeding terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de over­eenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de over­eenkomst in stand laat.

7.4.    Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de af­levering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. Hameg BV zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving, afnemen.

7.5.    Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in ver­zuim zijn. Hameg BV is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.

7.6.    Indien afnemer het restant van de producten, voorzover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houd­baarheid hebben van tenminste 4 (vier) maanden, wenst te retourneren en Hameg BV daarmee akkoord is gegaan, kan afnemer het restant op de door Hameg BV aangegeven wijze terug­geven. In dat geval zal Hameg BV vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 90 (negentig) % van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door Hameg BV teruggenomen.

8. Overmacht

8.1.    Indien Hameg BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2.    Indien de overmachtstoestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts­toestand dit rechtvaardigt.

8.3.    In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Hameg BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9. Inspectie en klachten

9.1.    Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan Hameg BV worden gemeld.

9.2.    Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel 9 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan Hameg BV worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheids-datum van de producten te vergewissen en zonodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk Hameg BV te melden.

9.3.    Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen
– niet beantwoorden aan hetgeen terzake
is overeengekomen, of
– materiaal en/of constructiefouten
vertonen, of
– niet behoorlijk functioneren,
heeft Hameg BV de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken danwel afnemer ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Hameg BV terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

9.4.    Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, ver­werking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.5.    Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Hameg BV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.

9.6.    Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat Hameg BV daarmee heeft inge­stemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Hameg BV.

9.7.    Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor Hameg BV voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel 9 omschreven verplichtingen.

9.8.    Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegen­bewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden. Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij Hameg BV ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht.

9.9.    Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel 9 leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

10. Conform specificatie

10.1.    Hameg BV verzekert dat de producten voldoen aan de door Hameg BV schriftelijk opgegeven specifica­ties. Mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opge­slagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens Hameg BV uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.

10.2.    De verplichtingen terzake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.

10.3.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door Hameg BV opgegeven, staat Hameg BV niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

10.4.    Hameg BV verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 9.8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1.    Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hameg BV of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (producten-aansprakelijkheid), is Hameg BV nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.

11.2.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aan­sprakelijkheid van Hameg BV te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3     Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Hameg BV of haar leidinggevend personeel, zal afnemer Hameg BV vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voorzover deze aanspraken de aansprakelijkheid van Hameg BV ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij Hameg BV alle schade vergoeden die Hameg BV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

12. Intellectuele eigendom

12.1.    Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.

12.2.    Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3.    Hameg BV verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Hameg BV zo nodig het des­betreffende product vervangen of wijzigen, danwel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.4.    Afnemer zal Hameg BV onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Hameg BV bevoegd daartegen mede namens afnemer, die Hameg BV ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaat-regelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

13. Verzuim / ontbinding

13.1.    Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hameg BV gerechtigd:
– de uitvoering van de overeenkomst en
direct daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten totdat
nakoming voldoende zeker is gesteld;
en/of
– de overeenkomst en direct daarmee
samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2.    Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ont­bonden, tenzij Hameg BV afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van Hameg BV onmiddellijk opeisbaar en is Hameg BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.

13.3.    Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van Hameg BV op grond van de wet en de overeenkomst.

14. Algemeen

14.1.    Vrijwel alle producten zijn niet-toxisch. Niettemin bestaat veiligheidshalve de mogelijkheid om bij ongevallen, waarbij de producten op enigerlei wijze betrokken zijn en het risico bestaat van letsel (bijvoorbeeld als gevolg van inname van de producten), contact op te nemen met Hameg BV.

14.2.    Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hameg BV.

14.3.    De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uit­sluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Hameg BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

14.4.    Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig danwel vernietigbaar mocht zijn, dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden, die zoveel mogelijk beant­woordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1.    Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepas­sing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, met dien verstande dat Hameg BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

15.2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ISG) is uitgesloten (alsmede eventu­ele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voorzover uitsluiting van deze regeling rechtens mogelijk zal zijn).

Hameg BV
Besuchs-/Postadresse
Broekweg 20
6114 RP Susteren
Die Niederlande
+31 (0) 46 439 57 06
info@hameg-nt.com

Teil von Hameg BV

Für ein einfaches An- und Ausziehen von Therapeutischen Elastischen Strümpfen (TEK).
www.hazoo.nl

Algemeine Bestimmungen und Bedingungen  
Privacy Statement          

VenTech Innovations

©Alle Rechten vorbehalten | Hameg BV

MADE WITH ❤︎ BY KLOPPR